<body>
<$BlogDateHeaderDate$>
<$BlogItemDateTime$>

<$BlogItemBody$>